Bidragsfusket måste få ett slut


DEBATT. Nyligen uppdagades att ett femtiotal personer utnyttjat lönegarantisystemet genom att sätta en rad bolag i konkurs. På detta sätt har personerna lyckats plocka ut belopp i mångmiljonklassen, varpå merparten sedan överförts till ett fåtal huvudmän.

Den här typen av fusk är dock bara ett av många som utförs av illasinnade personer och grupperingar. 

Så sent som för några månader sedan gick Pensionsmyndigheten ut och varnade för att det stadigt ökande fusket med pensionsutbetalningar på sikt hotar förtroendet för Sveriges välfärdssystem. Bara i år har myndigheten hittills krävt tillbaka 25 miljoner kronor samt stoppat felaktiga utbetalningar till ett uppskattat värde av 21 miljoner kronor.

Det krävs omfattande åtgärder för att myndigheterna ska kunna sätta stopp för fusket i ett så tidigt skede som möjligt

Den personliga assistansen är ett annat exempel på ett område som inte sällan utnyttjas av oärliga individer. I polisens myndighetsgemensamma lägesbild om organiserad brottslighet 2019 lyfts brott inom assistansen och välfärden i stort upp som ett av de mer allvarliga angreppen på samhället just nu. Försvarshögskolan har även tidigare intygat att pengar från assistansfusk till och med kan ha hamnat hos IS-terrorister i Syrien. 

Man bör ha i åtanke att de medel som illasinnade grupperingar och personer stjäl från samhället är pengar som inte går till att hjälpa eller ge stöd åt personer i verkligt behov av hjälp. Vi talar om bland andra fattigpensionärer, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.

Flera aktörer och partier har den senaste tiden uttryckt behovet av utökade resurser åt brottsutredningar och hårdare straff, vilket Sverigedemokraterna naturligtvis ser positivt på. Vi kommer dock inte undan faktumet att fenomenet kommer att kvarstå tills dess att vi tar tag i den grundproblematik som fortsatt tillåter denna dränering av välfärden.

Proaktiva lösningar

Det krävs omfattande åtgärder för att myndigheterna ska kunna sätta stopp för fusket i ett så tidigt skede som möjligt.

Både Försäkringskassan och Åklagarmyndigheten har tidigare aviserat att det krävs mer proaktivt arbete där kontrollmyndigheterna redan i ansökningsförfarandet har de verktyg och den lagstiftning som behövs för att tidigt kunna upptäcka och motverka brottslighet. 

Även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har påtalat behovet av mer proaktiva lösningar. I deras rapport föreslås bland annat att de bör ges direktåtkomst till belastnings- och misstankeregister, samt att Försäkringskassan och kommuner bör få möjlighet att stoppa utbetalning av assistansersättning till brukare som anlitat anordnare utan tillstånd från IVO.

Dessa exempel på åtgärder skulle komma en bra bit på vägen för att stoppa det assistansrelaterade fusket utan att försvåra processen för personer med legitima ersättningsanspråk.

Regeringen måste agera skyndsamt

Vi behöver också kraftigt skärpta rutiner för utbetalning till andra länder och tillgång till vårt gemensamma välfärdssystem. Utöver de lagskärpningar som gjorts vad gäller påföljderna av grov bidragsbrottslighet menar vi även att personer som systematiskt lurat det svenska välfärdssystemet på pengar ska bli avstängda från de bidrag de tillskansat sig på falska grunder.

Vi vill även uppmana regeringen att skyndsamt återkomma med lagstiftningsförslag som innebär att myndigheterna får tillgång till sekretessbelagda uppgifter. 

Problematiken med välfärdsbrottslighet är inte ny. Men sett till utvecklingen de senaste åren – där det visat sig finnas kopplingar till både kriminell verksamhet och terrorism – är det mer angeläget än någonsin att vi stoppar fusket.


Av Julia Kronlid (SD)

Socialförsäkringspolitisk talesperson

Linda Lindberg (SD)

Ledamot i socialförsäkringsutskottet

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Talesperson för frågor rörande funktionshinder, samt ledamot i socialutskottet